ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva

Objeto del programa

Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva  que inclou les següents línies:

 • Linia 1: Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa
 • Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora l'establert a l'annex 3.
La innovació disruptiva és el tipus d'innovació basada en la creació de nous productes, serveis i/o models de negoci que deixen obsolet el que s'estava fent fins al moment i genera nous mercats.

S'entén per iniciativa disruptiva aquella que es basa en la innovació disruptiva, i que presenta les següents característiques:- Pot comportar canvis contundents en la cadena de valor d'un sector o un mercat, transformant-lo completament, així com la jerarquia establerta dels agents que en formen part.

Beneficiarios de la ayuda

 • Linia 1: Empreses (societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.) amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
 • Línia 2: Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.
  • La data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) ha de ser, com a mínim, 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
  • La data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) ha de ser, com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.

Plazo de solicitud

Del 4 de setembre al 16 d'octubre de 2023.

Más información

 • Convovatòria: RESOLUCIÓ EMT/2693/2023, de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva (DOGC Núm. 8965 - 25.7.2023)
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2569/2023, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva. (DOGC Núm. 8959 - 17.7.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.