ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva (veure la definició en el glossari de l'annex 5) que inclou les següents línies:
 • Línia 1. Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.
 • Línia 2. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora.
 • Línia 3. Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora que la finalitat dels quals sigui l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.

La innovació disruptiva és el tipus d'innovació basada en la creació de nous productes, serveis i/o models de negoci que deixen obsolet el que s'estava fent fins al moment i genera nous mercats.

S'entén per iniciativa disruptiva aquella que es basa en la innovació disruptiva, i que presenta les següents característiques:
 • Pot comportar canvis contundents en la cadena de valor d'un sector o un mercat, transformant-lo completament, així com la jerarquia establerta dels agents que en formen part.
 • Parteix d'una o d'un conjunt de tecnologies en fase de desenvolupament que poden permetre el seu creixement exponencial una vegada es redueixin els costos o en millorin les seves prestacions. Solen començar per un segment o nínxol de mercat concret i van guanyant quota de mercat a mida que se'n facilitat la seva accessibilitat i l'eficiència i costos del producte o servei.
 • S'apalanca en una sèrie d'atributs i factors crítics que poden permetre el creixement de l'empresa de manera exponencial, donat que posen en dubte els límits actuals així com les regles del mercat establertes fins el moment.
 • Requereix l'aplicació de metodologies d'aprenentatge i testatge continu amb l'usuari /mercat per descartar ràpidament les idees que no tenen encaix i seguir desenvolupant les que són validades i anar trobant el model de negoci per prova i error. Requereix també equips de treball flexibles i empoderats per actuar de manera autònoma.

Beneficiarios de la ayuda

Linia 1: Projectes d'ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa
 • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya de com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
Línia 2: Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.
Línia 3: Projectes de desenvolupament d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora que la finalitat dels quals sigui l'adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.
 • Empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 10 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.

Descripción

La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada amb un màxim de 29.000,00 euros per projecte.


La quantia de la subvenció atorgada juntament amb els ajuts de minimis, percebuts per l'empresa o entitat en el període de 3 anys anteriors a la concessió de l'ajut, no podrà superar els 300.000,00 euros.

Plazo de solicitud

30 de juliol de 2024.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2391/2024, de 27 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva (DOGC Núm. 9196 - 3.7.2024) 
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2305/2024, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva. (DOGC Núm. 9192 - 27.6.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.