Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials d'impuls a la transició energètica de Catalunya

Objeto del programa

Donar suport a les entitats empresarials i col·legials per impulsar, en l'àmbit prioritari de les empreses petites i mitjanes de Catalunya, actuacions de generació renovable i d'eficiència energètica per impulsar la transició energètica i la participació d'aquestes empreses en projectes de constitució i desenvolupament de comunitats energètiques.

Beneficiarios de la ayuda

Les entitats i agrupacions empresarials, les cambres de comerç de Catalunya i les corporacions professionals de dret públic (col·legis professionals i consells de col·legis professionals).

Descripción

  • L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per cada oficina proposada. Una mateixa entitat sol·licitant podrà presentar projectes per a la creació d'un màxim de 5 oficines.
  • El percentatge de la subvenció serà el 90% dels costos elegibles del projecte, amb un màxim de 200.000 euros per projecte. Aquest import màxim de subvenció s'entendrà per a cada oficina proposada.

Plazo de solicitud

45 dies naturals que computen des del 15 de gener de 2024

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/4273/2023, de 5 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts al suport al desenvolupament de la Xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials d'impuls a la transició energètica de Catalunya (DOGC Núm. 9064 - 20.12.2023)
  • Bases: RESOLUCIÓ ACC/3596/2023, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport al desenvolupament de la Xarxa d'Oficines Empresarials i Col·legials d'impuls a la transició energètica de Catalunya. (DOGC Núm. 9028 - 26.10.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.