Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentària

Promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya

Objeto del programa

Foment de les exportacions de les indústries agroalimentàries amb seu social a Catalunya mitjançant la participació en activitats de formació i promoció comercial exterior que tinguin per finalitat iniciar, incrementar o consolidar les expedicions en el si de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques que siguin microempreses i petites o mitjanes empreses (PIME), que realitzin l'activitat de transformació/manipulació i comercialització de productes agroalimentaris a Catalunya.

S'exclouen d'aquesta convocatòria les empreses de dimensió PIME que operin en el sector vitivinícola.

Plazo de solicitud

15 dies naturals que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/3779/2023, de 5 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya per a l'any 2023 (DOGC Núm. 9039 - 13.11.2023)  
  • Bases: ORDRE ACC/45/2022, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya. (DOGC Núm. 8633 - 24.3.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.