Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per a la producció d'obres audiovisuals documentals

Objeto del programa

Subvencionar la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió perquè es creïn productes d'alta qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.

 • Subvencions per a la producció d'obres audiovisuals documentals i que consten en els annexos d'aquest Acord:
 • Subvencions per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.
 • Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals.
  • Relació de festivals i premis que s'han de valorar respecte a la trajectòria 
  • Subvencions per a la producció de sèries audiovisuals documentals.
  • Relació de festivals i premis que s'han de valorar respecte a la trajectòria de l'empresa productora.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions d'interès econòmic, que estiguin inscrites en el Registre d'Empreses Audiovisuals de Catalunya o en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals, gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat espanyol.

S'entén per empresa de producció audiovisual independent la persona física o jurídica que compleix les condicions següents: té una personalitat jurídica diferent de la d'una empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual; no participa de manera directa o indirecta en més del 15% del capital social d'una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual; el seu capital social no té una participació directa o indirecta superior al 15% per part d'una o de diverses empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, i, en els darrers tres exercicis fiscals, no ha facturat més del 90% del seu volum de facturació a una mateixa empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual.

S'entén per empresa prestadora de serveis de comunicació audiovisual la persona física o jurídica que assumeix la responsabilitat editorial sobre la selecció de programes i dels continguts audiovisuals del servei de comunicació audiovisual i determina la manera en què s'organitza aquest contingut.

Plazo de solicitud

Convocatòria: pendent de publicació

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació
 • Bases: RESOLUCIÓ CLT/2137/2024, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció d'obres audiovisuals documentals.

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.