AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa Indústria del Coneixement - Ajuts Producte i Llavor

Objeto del programa

Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.

 • Finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL, . Els projectes han d'estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i de les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.
 • Els equips de recerca que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l'entitat.
  • El Científic o Científica Responsable ha de ser una persona líder en el seu camp i en l'entorn acadèmic i científic. 
  • El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha de ser un investigador o investigadora, en la fase inicial de la seva carrera investigadora, preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable. 
  • El Mentor o Mentora Empresarial ha de ser una persona responsable empresarial o directiva sènior, del sector productiu, receptiva respecte de l'objectiu del projecte i amb la disponibilitat adequada.
 • L'ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria adreçat, preferentment, al Científic Emprenedor o Científica Emprenedora, o bé a un altre membre de l'equip de cada projecte i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Aquestes persones han de ser informades pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duran a terme.
Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya

 • Finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes, objecte d'aquestes bases, han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l'escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), d'acord amb l'apartat V. Descripció dels nivells TRL a l'efecte d'aquesta convocatòria i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.
 • Els equips de recerca que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l'entitat.
  • El Científic o Científica Responsable ha de ser una persona líder en el seu camp i en l'entorn acadèmic i científic. Aquesta persona és la responsable del projecte.
  • El Científic Emprenedor o Científica Emprenedora ha de ser un investigador o investigadora, en la fase inicial de la seva carrera investigadora, preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable. Ha d'estar familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement, però, sobretot, ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional en el camp de la innovació i la transferència de coneixement.
  • El Mentor o Mentora Empresarial ha de ser una persona responsable empresarial o directiva sènior, del sector productiu, receptiva respecte de l'objectiu del projecte i amb la disponibilitat adequada. 

Beneficiarios de la ayuda

Ajuts Llavor:

 • Equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
 • Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes poden dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària, i tenen igualment la consideració d'entitats beneficiàries, d'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc de l'entitat beneficiària i, si escau, aquesta n'és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

Ajuts Producte:
 • Equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.
 • Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes poden dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària, i tenen igualment la consideració d'entitats beneficiàries, d'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Els projectes, objecte d'aquests ajuts, poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una institució o més d'una. En tot cas, el pagament es fa sempre a la institució a la qual pertany la persona responsable de la sol·licitud.
Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc de l'entitat beneficiària i, si s'escau, aquesta n'és la propietària o copropietària

Descripción

 • L'import de cada ajut Llavor és d'una quantia fixa de 20.000,00 (vint mil) euros
 • L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 100.000,00 (cent mil) euros.

Plazo de solicitud

26 d'abril de 2022.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ REU/837/2022, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2021 (Llavor i Producte)  (DOGC Núm. 8636 - 29.3.2022
 • Bases: RESOLUCIÓ REU/765/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte). (DOGC Núm. 8632 - 23.3.2022
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució REU/765/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) (DOGC núm. 8632, de 23.3.2022). 

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.