Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular

Objeto del programa

Fomentar projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

 • Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:
  • Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
  • Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
  • Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
  • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  • Remanufactura.
  • Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.
 • Classe B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:
  • Ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals i una reducció de l'impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.
  • Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).
  • Reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
  • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).
  • Remanufactura.
  • Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia.
 • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals: S'inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se'n derivin (campanyes, jornades, etc.).

Beneficiarios de la ayuda

Ens que tinguin almenys un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment esmentat o en l'àmbit territorial de Catalunya:

 • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
 • Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

Plazo de solicitud

Del 16 de desembre de 2022 al 15 de febrer de 2023

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/3807/2022, de 30 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular (DOGC Núm. 8809 - 9.12.2022
 • Bases: RESOLUCIÓ ACC/3552/2022, de 14 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. (DOGC Núm. 8795 - 17.11.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.