Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics

Objeto del programa

Promoure la incorporació del català en productes tecnològics amb la finalitat d'augmentar-ne l'oferta.

Queden excloses d'aquesta línia de subvencions l'elaboració o la traducció de pàgines web, els videojocs, les interfícies de videoconsoles i les plataformes de videojocs.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya.

S'entén per empreses tant les persones físiques com les jurídiques que es dediquen a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives. També es consideren empreses, als efectes d'aquestes bases, les cooperatives, tot i que tinguin la condició d'entitat sense ànim de lucre d'acord amb la legislació de cooperatives.

Descripción

L'import màxim subvencionat no pot superar el 70% del cost del projecte objecte de la sol·licitud, llevat dels projectes d'un àmbit prioritari, d'acord amb la base 6.a.2), cas en el qual no pot superar el 90% del cost del projecte.

S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'aquells projectes que tinguin un cost total inferior a 1.500 euros.

Plazo de solicitud

3 d'abril de 2024

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/1600/2023, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a l'any 2023 (DOGC Núm. 8915 - 15.5.2023
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1468/2023, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics. (DOGC Núm. 8908 - 4.5.2023)
    • RESOLUCIÓ CLT/572/2024, de 23 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics. (DOGC Núm. 9113 - 1.3.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.