Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

Objeto del programa

Ajuts que contribueixin a generar el coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica, d’acord amb el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) 2092/91, que afavoreixin la reconversió i que aportin garanties als operadors que duen a terme aquest tipus de produccions a Catalunya.

Tots els projectes s’han d’adequar obligatòriament a un dels següents àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica:

  • Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
  • Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
  • Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
  • Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
  • Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
  • Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics.
Tots els projectes s’han de basar en un dels sectors següents: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, ramaderia o elaboració d’aliments per a consum humà.

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de la Resolució en el DOGC.

Más información

  • Convocatòria:  RESOLUCIÓ ACC/3502/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2023 (DOGC Núm. 8791 - 11.11.2022)  
  • Bases: ORDRE ARP/215/2020, d'11 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. (DOGC Núm. 8296 - 16.12.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.