Gencat - Departament d'Empresa i Treball

Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)

Objeto del programa

Els objectius generals d'aquest Programa són:

 • Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.
 • Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.
 • Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.
 • Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.
 • Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.
L'objectiu específic és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d'emprenedoria especialitzada per a la creació d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid, que:
 • Es focalitzin en uns àmbits molt concrets, molt especialitzats i diferenciats.
 • Utilitzin una palanca, una plataforma d'impuls de les propostes emprenedores.
 • Es basin en formació i mentoria.

Beneficiarios de la ayuda

 • Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
 • Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.
 • Les universitats de Catalunya.
 • Les escoles de negoci de Catalunya.
Les agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixen per les entitats indicades a la base 3.1 anterior. Aquest fet s'haurà de fer constar expressament en el document Memòria.

Plazo de solicitud

31 de gener de 2023.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/4161/2022, de 23 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada de subvencions de l'any 2023 per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada; Programa primer de preacceleració (DOGC Núm. 8823 - 30.12.2022
 • Bases: ORDRE EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). (DOGC Núm. 8574 - 30.12.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.