Gencat - Departament d'Empresa i Treball

Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració)

Objeto del programa

Els objectius generals d'aquest Programa són:

 • Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.
 • Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.
 • Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.
 • Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.
 • Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.
L'objectiu específic és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d'emprenedoria especialitzada per a la creació d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid, que:
 • Es focalitzin en uns àmbits molt concrets, molt especialitzats i diferenciats.
 • Utilitzin una palanca, una plataforma d'impuls de les propostes emprenedores.
 • Es basin en formació i mentoria.

Beneficiarios de la ayuda

 • Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
 • Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.
 • Les universitats de Catalunya.
 • Les escoles de negoci de Catalunya.
Les agrupacions sense personalitat jurídica que es constitueixen per les entitats indicades a la base 3.1 anterior. Aquest fet s'haurà de fer constar expressament en el document Memòria.

Plazo de solicitud

Des del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1016/2022, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) (DOGC Núm. 8646 - 12.4.2022
 • Bases: ORDRE EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració). (DOGC Núm. 8574 - 30.12.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.