Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts del FEMP a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors

Objeto del programa

Promoure la innovació, la recerca i la transferència de coneixement entre investigadors i el sector pesquer i aqüícola, i donen resposta a les prioritats:

 • Fomentar una pesca sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement:
  • Innovació al sector pesquer: potenciar el desenvolupament tecnològic i la innovació en el sector pesquer amb l'objectiu de desenvolupar o introduir productes i equips nous o substancialment perfeccionats, processos i tècniques noves o perfeccionades, o sistemes de gestió i organització nous o perfeccionats, també en la transformació i la comercialització.
  • Col·laboració entre científics i pescadors:  fomentar un sector pesquer innovador basat en el coneixement cientificotècnic.
 • Fomentar una aqüicultura sostenible des del punt de vista mediambiental, eficient en l'ús dels recursos, innovadora, competitiva i basada en el coneixement

Beneficiarios de la ayuda

 • Innovació al sector pesquer
  • Els organismes científics o tècnics reconeguts d'acord al previst al document de programació “Criteris de selecció per la concessió d'ajuts en el marc del programa operatiu del FEMP·
  • Els operadors del sector extractiu o pescadors o confraries de pescadors o federacions de confraries de pescadors o altres organitzacions de pescadors, en col·laboració amb un organisme científic o tècnic.
 • Col·laboració entre científics i pescadors:  organismes de dret públic, els pescadors, les confraries de pescadors, les federacions de confraries de pescadors i altres organitzacions de pescadors, els grups d'acció local de pesca de Catalunya i les organitzacions no governamentals.
 • Innovació al sector aqüícola
  • Els organismes científics o tècnics, públics o privats, reconeguts.
  • Els operadors del sector aqüícola o organitzacions del sector aqüícola, en col·laboració amb un organisme científic o tècnic.

Plazo de solicitud

20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGC.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ARP/2730/2020, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2020 (DOGC Núm. 8262 - 3.11.2020)   
 • Bases: ORDRE ARP/53/2018, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors (Ordre de 9 de maig, publicada al BOE núm. 118, de 15 de maig). (DOGC Núm. 7619 - 15.5.2018)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.