Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Ajuts (modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions) a projectes de l'àmbit dels videojocs

Objeto del programa

Ajuts per a projectes de l'àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins de l'activitat de l'empresa i que consisteixin a desenvolupar, produir, editar, distribuir, comercialitzar o difondre videojocs.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social desenvolupar, produir, editar, distribuir, comercialitzar o difondre videojocs
  • Les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts.

Plazo de solicitud

15 de juny de 2023,

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/1225/2023, de 4 d'abril, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (DOGC Núm. 8896 - 17.4.2023
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1068/2023, de 29 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit dels videojocs. (DOGC Núm. 8889 - 4.4.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.