Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut

Objeto del programa

Donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d'origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració. Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions:

  • Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d'investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d'origen puntual. S'entendrà per contaminació d'origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis
  • Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s'escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials.
Els sòls han de ser propietat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció, i la contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual es puguin imputar les accions objecte d'aquesta subvenció.

Beneficiarios de la ayuda

Administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.

  • Administració de la Generalitat.
  • Entitats que integren l'Administració local.
  • Organismes autònoms i entitats públiques dependents o vinculats a qualsevol de les administracions públiques catalanes quan exerceixen potestats administratives.
  • Consorcis en què participen majoritàriament les administracions, els organismes i les entitats públiques incloses en aquest article, i també les entitats públiques que depenen dels consorcis o hi estan vinculades

Plazo de solicitud

Tres mesos des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/1182/2022, de 19 d’abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (DOGC Núm. 8655 - 27.4.2022)   
  • Bases: RESOLUCIÓ TES/521/2019, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut. (DOGC Núm. 7825 - 7.3.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.