Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals

Objeto del programa

subvencionar projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests projectes només poden referir-se a l'assistència a fires, a mercats i a activitats d'indústria. Als efectes d'aquestes bases, s'entenen per activitats d'indústria les que no són únicament de promoció. S'estableixen les modalitats següents:

  • Projectes d'internacionalització d'empreses de producció audiovisual independents que internacionalitzin obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades.
  • Projectes d'internacionalització d'empreses de distribució audiovisual independents amb comercialització d'un catàleg d'obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades. Aquestes distribuïdores han de ser exportadores.
Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

Beneficiarios de la ayuda

Empreses de producció o de distribució audiovisual independents que estiguin inscrites en el Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a Espanya.

Plazo de solicitud

Del 22 de març al 22 d'abril del 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/769/2021, de 15 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual  (Núm. 8369 - 19.3.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/616/2021, de 4 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. (DOGC Núm. 8360 - 9.3.2021)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.