Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Objeto del programa

Fomentar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Queden excloses les fraccions dels residus pels quals estigui vigent una normativa de responsabilitat ampliada del productor (en endavant normativa RAP) i les actuacions en deixalleries.

De forma especifica, es finançaran les actuacions següents sobre els residus municipals i assimilables:

  • Recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal)
  • Projectes l'autocompostatge
  • Recollida selectiva de residus tèxtils i del calçat
  • Recollida selectiva d'olis vegetals usats
  • Recollida selectiva d'altres residus sense normativa RAP.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge en l'àmbit de les seves competències, i que són titulars del servei de recollida en l'àmbit territorial.
  • Els productors de residus assimilables a municipals (a partir d'ara “comerços i serveis”), és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva dels residus municipals.

Plazo de solicitud

15 de novembre de 2021.


Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/2408/2021, de 26 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (DOGC Núm.  8469  -  30.7.2021)  
  • Bases: RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. (DOGC Núm. 7873 - 13.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.