Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2023

Objeto del programa

Es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021 en les categories següents:

  • Categoria A: Producte. Producte en el mercat, dissenyat o fabricat a Catalunya, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria B: Producte en desenvolupament. Projecte d'un producte o servei, no produït o comercialitzat (però en fase de prototip o pilot), dissenyat tenint en compte consideracions ambientals, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
  • Categoria D: Disseny jove. Producte en el mercat o en desenvolupament que estigui desenvolupat per estudiants o titulats novells, tenint en compte consideracions ambientals en el seu procés de desenvolupament, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte sobre el medi al llarg de tot el seu cicle de vida.
A efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per producte qualsevol producte físic o servei.

Beneficiarios de la ayuda

En funció de la categoria, poden optar al Premi les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents:

  • a) Categoria A. La persona física o jurídica que dissenya o fabrica el producte, o dissenya o ofereix el servei, sempre que el dissenyador, el centre de fabricació o l'empresa estiguin ubicats o tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  • b) Categoria B. La persona física o jurídica que impulsa el desenvolupament d'un projecte de producte o servei, o el seu dissenyador, sempre que tinguin el domicili o la seu social a Catalunya.
  • c) Categoria D. Qualsevol persona física que estigui cursant o hagi finalitzat els estudis reglats de batxillerat o cicle formatiu o universitaris a Catalunya. En el cas de les persones titulades, podran participar-hi els qui hagin finalitzat els estudis a Catalunya, amb una data no anterior a l'1 d'octubre de 2020.

Plazo de solicitud

Del 15 de novembre de 2022 fins al 15 de desembre de 2022.

Más información

  • Convocatòria:RESOLUCIÓ ACC/2139/2022, de 21 de juny, per la qual es convoca el Premi Catalunya d'Ecodisseny per a l'any 2023 (DOGC Núm. 8705 - 8.7.2022
  • Bases: ORDRE TES/184/2014, de 6 de juny, per la qual es regula el Premi Catalunya d'Ecodisseny. (DOGC Núm. 6647 - 19.6.2014

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.