AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

Objeto del programa

Finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca

 • Els projectes han d'estar destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'una spin-off o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.
 • Addicionalment, s'hauran de dur a terme activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.
Per al desenvolupament d'aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari ha de contractar una persona emprenedora que s'hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

Beneficiarios de la ayuda

Entitats beneficiàries

 • Els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. Així mateix, el centre investigador que hagi generat la recerca per transferir ha d'estar ubicat a Catalunya.
 • Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes poden dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària, i tenen igualment la consideració d'entitats beneficiàries.
 • Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc de l'entitat beneficiària i, si s'escauen, aquesta n'és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.
Candidats
 • La persona emprenedora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent.
 • Es valoren positivament coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres tècniques i coneixements relacionats amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats.
  • Igualment, es valora positivament l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia o coneixement al sector privat. Així mateix, es valora que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses start-up i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci.
  • Finalment, es valoren positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.
 • El procés de selecció de la persona emprenedora s'ha de dur a terme mitjançant un procediment d'avaluació fet per l'AGAUR.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds queda posposat i en breu es publicarà el nou termini
60 dies naturals des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/248/2020, de 30 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l'any 2020, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 494541). (DOGC Núm. 8060 - 10.2.2020
  • RESOLUCIÓ EMC/1733/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/248/2020, de 30 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l'any 2020, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva  (DOGC Núm. 8181 - 20.7.2020
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1954/2019, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). (DOGC Núm. 7920 - 18.7.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.