AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

Objeto del programa

Finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca.

 • Els projectes han d'estar destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'una empresa o entitat i/o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement amb empreses o entitats amb seu a Catalunya, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.
  • Addicionalment, les persones innovadores desenvoluparan activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles dins del grup de recerca.
 • Per al desenvolupament d'aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari contractarà una persona innovadora, , que s'hi incorporarà per desenvolupar explícitament el projecte.
 •  L'ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria avançada adreçat, preferentment, a la persona innovadora, o bé a un altre membre de l'equip de cada projecte i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Aquestes persones han de ser informades pels

Beneficiarios de la ayuda

Entitats beneficiàries

 • Grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que el centre investigador que hagi generat la recerca a transferir estigui ubicat a Catalunya.
 • Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes podran dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària i tindran igualment la consideració d'entitats beneficiàries.
 • Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc de l'entitat beneficiària i, si s'escauen, aquesta n'és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.
Candidats
 • La persona emprenedora ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent.
 • Es valoren positivament coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres tècniques i coneixements relacionats amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats.
  • Igualment, es valora positivament l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia o coneixement al sector privat. Així mateix, es valora que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses start-up i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci.
  • Finalment, es valoren positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.
 • El procés de selecció de la persona emprenedora s'ha de dur a terme mitjançant un procediment d'avaluació fet per l'AGAUR.

Plazo de solicitud

Del 16 de gener al 16 de febrer de 2023.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació 
 • Bases:RESOLUCIÓ REU/4017/2022, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors). (DOGC Núm. 8819 - 23.12.2022)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.