ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la a la competitivitat empresarial - Cupons a la Indústria 4.0

Objeto del programa

Ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament externs dirigits a la realització d'una diagnosis prèvia a la implantació d'un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0; o bé, en cas de disposar d'una estratègia de transformació digital i un full de ruta prèviament definit, l'assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d'integració de les tecnologies de la indústria 4.0 en forma de projectes concrets que ajudin a millorar la competitivitat de l'empresa.

Les tecnologies que estan considerades dins de la definició de industria 4.0 són les que tenen a veure amb:

 • Internet de les Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics,
 • Analítica de dades,
 • Big Data i Intel·ligència Artificial,
 • Computació al Núvol,
 • Integració Horitzontal i Vertical de Sistemes,
 • Ciberseguretat,
 • Robòtica Avançada,
 • Realitat Augmentada i Realitat Virtual,
 • Tecnologies de Simulació,
 • Fabricació additiva i Impressió 3D,
 • Tecnologies Quàntiques,
 • Blockchain.

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Hauran de tenir, com a mínim, 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

Descripción

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis son:

 • Els acreditats per ACCIÓ en virtut a les Resolucions per a l'acreditació d'assessors en l'àmbit sectorial RIS3CAT indústria 4.0.
 • Les entitats acreditades TECNIO.
Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per els ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons d'innovació i estratègia en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d'ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Plazo de solicitud

5 de novembre de 2021.

Más información

 • Convocatòria 2a: RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2021 de la línia de cupons indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (DOGC Núm. 8527 - 21.10.2021
 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/861/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (Núm. 8380 - 6.4.2021
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/778/2021, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (DOGC Núm. 8371 - 23.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.