Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (IDAE-FNEE)

Objeto del programa

Subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya, per a les actuacions subvencionables descrites a l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (BOE núm. 89, de 13.4.2019).

Les actuacions hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2.

Les actuacions d'estalvi i eficiència energètica han de complir els requisits que s'estableixen en l'annex IV del Reial decret 263/2019, i enquadrar-se en una o diverses de les tipologies següents:

  • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Implantació de sistemes de gestió energètica.

Beneficiarios de la ayuda

  • Pimes i grans empreses del sector industrial el codi nacional d'activitat econòmica (CNAE 2009) de les quals sigui algun dels següents: del 07 a l'11, del 13 al 33 i del 35 al 39.
  • Empreses de serveis energètics, entenent com a tals les que s'ajustin la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin aquest tipus de serveis. 
Les persones jurídiques que es vulguin acollir a aquestes ajudes thauran de tenir establiment industrial a Catalunya i, en el cas d'agrupacions d'entitats que no tinguin personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de l'ajuda a aplicar a cada un d'ells, facultant un representant per tramitar la sol·licitud i rebre, si s'escau, l'ajuda que es pogués atorgar.

Plazo de solicitud

Ampliat fins el 30/06/2024

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1745/2021, de 25 de maig, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial (DOGC Núm. 8425 - 4.6.2021
  • Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. (BOE Núm. 149 de 23 de junio de 2021
  • Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. (BOE Núm. 89 de 13 de abril de 2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.