Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Objeto del programa

Ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial...

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com ara dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes amb la cadena de valor, Internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada. (poden incloure actuacions d'R+D)
 • Projectes d’inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l’ajut financer sobre -almenys- tres dels set aspectes següents:
  • Una nova implantació d’activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.
  • L’increment de la capacitat productiva en relació amb el volum produït l’any anterior, i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
  • La creació o el manteniment de l’ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
  • La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals, acreditant que la nova inversió implica de manera sostinguda durant els pròxims tres anys que més del 50% de proveïdors de components, utillatges i matèries primeres tindran seu operativa a Catalunya.
  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial, entesa com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de l’àmbit metropolità, i concretament a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
  • La reindustrialització d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
  • Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, inclosos en els objectius del Pla de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a noves oportunitats de negoci. (poden incloure actuacions d'R+D)

Beneficiarios de la ayuda

Empreses industrials i de serveis a la producció l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) que es detalla, que tinguin la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

 • Empreses industrials
05 Extracció d’antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria
17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
19 Coqueries i refinació del petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
28 Fabricació de maquinària i equips NCAA
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d’altres materials de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
 • Empreses de serveis a la producció (hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci)
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d’aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l’engròs d’equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l’engròs d’una altra maquinària, equips i subministraments
467 Altres comerç a l’engròs especialitzat

Plazo de solicitud

30 de desembre de 2024 (o fins que s'exhaureixi el pressupost)

Más información

 • CRESOLUCIÓ EMT/684/2023, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023 i 2024 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (DOGC Núm. 8868 - 6.3.2023)  
 • Bases: ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial. (DOGC Núm. 8304 - 28.12.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.