Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Impuls Industrial - Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana

Objeto del programa

Concessió d'ajuts en forma de garantia per fiançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de la indústria catalana:

 • Projectes d'inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l'ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
  • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
  • La creació o el manteniment de l'ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
  • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
  • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
 • L'increment de les exportacions.
 • Projectes d'inversió: es consideren elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l'execució del projecte i activades al balanç de l'empresa.
 • Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.
 • El termini d'execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l'1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. Aquest termini s'ajustarà a la normativa de la Unió Europea d'ajuts d'estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d'acord amb la base 18.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris següents:

 • Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors/ores i que en el darrer exercici la seva facturació hagi estat de fins a 40 milions d'euros.
 • Empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25% durant els dos dels darrers exercicis.
 • Empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l'àmbit metropolità del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
 • Empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
 • Empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 • Empreses que impulsin un projecte d'inversió que comporti la creació o el manteniment d'ocupació amb el compromís de no aplicar cap expedient d'extinció per causes objectives en els pròxims tres anys.
 • Empreses que duguin a terme una inversió que suposi l'increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l'any anterior i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.h) Empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.
Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Plazo de solicitud

31 de desembre de 2022 (o fins a exhaurir el pressupost)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i circulant adreçada a l'impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022 (DOGC Núm. 8387 - 15.4.2021
 • Bases: ORDRE EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana. (DOGC Núm. 8359 - 8.3.2021)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.