Gencat - Departament d'Empresa i Treball

Subvencions per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE)

Objeto del programa

Subvencions als ajuntaments i les associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) en els polígons d'activitat econòmica (PAE),

No és objecte d'aquestes bases la constitució d'una àrea de promoció econòmica urbana en els casos en què la sol·licitud proposi algun dels supòsits següents:

  • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una àrea ja existent.
  • Una àrea que coincideixi totalment o parcialment amb l'espai geogràfic d'una altra proposta que s'hagi presentat amb anterioritat i estigui en tràmit.
  • Una àrea on ja s'hagi sol·licitat un ajut per a la mateixa finalitat en qualsevol convocatòria dels anys anteriors.

Beneficiarios de la ayuda

Els ajuntaments de Catalunya i les associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i amb més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació d'una APEU.

Caldrà, a més, que les associacions empresarials de caràcter territorial esmentades tinguin una representativitat mínima del 25% en el PAE on es vol constituir l'APEU. En el cas dels ajuntaments, l'associació de caràcter territorial que li encarregui la constitució de l'APEU, també haurà de tenir, com a mínim, una representativitat del 25% en el PAE on es vol constituir l'APEU.

Descripción

La subvenció per a les entitats beneficiàries que siguin ajuntaments serà de fins a un màxim del 75% del pressupost del projecte, amb un límit de 15.000,00 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència sempre que es respecti el límit que estableix la base 4.3.

La subvenció per a les entitats beneficiàries que siguin associacions empresarials de caràcter territorial, o associacions que representin el 25% de les persones titulars del dret de possessió, serà de fins a un màxim del 100% del pressupost del projecte, amb un límit de 20.000,00 euros d'ajut per projecte de l'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència sempre que es respecti el límit que estableix la base 4.3.

L'import màxim que es podrà atorgar per entitat beneficiària serà de 30.000,00 euros.

Plazo de solicitud

14 de setembre de 2023 (o fins a exhaurir el pressupost)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/829/2023, de 6 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) (DOGC Núm. 8874 - 14.3.2023
  • Bases: ORDRE EMT/63/2022, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE). (DOGC Núm. 8646 - 12.4.2022
  • LLEI 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (DOGC Núm. 8303 - 24.12.2020
    • DECRET LLEI 3/2021, de 12 de gener, de modificació de la Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana. (DOGC Núm. 8315 - 14.1.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.