ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la a la competitivitat empresarial - Cupons a la Internacionalització

Objeto del programa

Ajuts per a la contractació de serveis d'assessorament orientats a la internacionalització de l'empresa. Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d'ajuts són les següents:

  • Plans de promoció internacional
  • Subcontractació Export Manager

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

  • No tenir un volum d'exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el darrer exercici tancat
  • Acreditar una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat.

Descripción

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis son:

  • Els acreditats per ACCIÓ en virtut de les Resolucions per a l'acreditació d'assessors en l'àrea d'expertesa internacionalització.
  • Professionals experts en internacionalització dedicats a l'assessorament en comerç internacional que hagin estat validats en el procés d'acreditació com Agent de Suport a la Internacionalització de l'entitat en la que treballen.
Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons per els ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons d'innovació i estratègia en el que una beneficiària pot rebre dos cupons si un d'ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Plazo de solicitud

17 de juny de 2021 (o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/861/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (Núm. 8380 - 6.4.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/778/2021, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (DOGC Núm. 8371 - 23.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.