ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques

Objeto del programa

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses emergents tecnològiques (start-up) enteses com empreses amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen els requisits següents:

 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
 • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
 • Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%).
 • Que el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l'equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l'equip emprenedor, sigui inferior a 250.000,00 euros (s'haurà d'indicar com un punt dins de la memòria tècnica).
 • Que no estiguin cotitzades.
 • Que no hagin distribuït beneficis.
 • Que no hagin estat fruit d'un projecte de concentració empresarial o s'hagin fet càrrec d'una altra empresa.
 • Estar en situació censal d'alta a l'Agència Tributària que acrediti la realització d'activitat econòmica.
S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa per tal de generar nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial.

Descripción

 • La intensitat de l'ajut econòmic serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte.
 • El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic haurà de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 135.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros.
 • Es podran subvencionar aquelles actuacions contingudes en el pla d'empresa, definit a la memòria tècnica del projecte presentada juntament amb la sol·licitud i que siguin necessàries per al seu desenvolupament:
  • Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte.
  • Contractació de serveis a tercers.
  • Inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada.
  • Altres despeses relacionades com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, d'altres despeses associades a la execució del projecte.
  • Despeses indirectes. 

Plazo de solicitud

22 de juny de 2022.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1450/2022, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques (DOGC Núm. 8670 - 18.5.2022
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1336/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques. (DOGC Núm. 8664 - 10.5.2022)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.