Generalitat de Catalunya & Gobierno de España

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Objeto del programa

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Beneficiarios de la ayuda

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

 • Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAEs que es troben en el llistat de l’annex i que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i que la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:
 • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
 • S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
 • En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.
 • Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.
 • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Descripción

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €.
 • Empresaris i professionals amb caiguda 30 % volum operacions:
  • 40 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • 20 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
  • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

Plazo de solicitud

Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19: del  21 de juny fins al 30 de juliol (L'ordre d'arribada de la sol·licitud d'inscripció no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert)

Más información

Canal Empresa - Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 

 • ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (DOGC  Núm. 8461 - 20.7.2021
 • ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.  (DOGC Núm. 8435 - 16.6.2021)
 • Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE núm. 62, de 13/03/2021


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.