Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Agència de Residus de Catalunya

Foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals

Objeto del programa

Foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions dels residus municipals, des d'una perspectiva de l'economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

De manera específica, es financen les següents actuacions, que fan referència als següents projectes de residus municipals i assimilables:

 1. Recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal).
 2. Projectes d'autocompostatge.
 3. Recollida selectiva de residus tèxtils.
 4. Recollida selectiva d'olis vegetals usats.
Tipologia de projectes
 • Línia 1: Projectes fets pels ens locals de Catalunya
  • Projectes de nova implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus
  • Projectes d'implantació, ampliació o millora de la separació i reciclatge en origen de bioresidus mitjançant el seu compostatge exclusiu domèstic i/o comunitari
  • Projectes d'implantació o millora de la recollida separada d'oli de cuina usat generat en l'àmbit domèstic, del comerç i serveis, per destinar a valorització, especialment per a l'obtenció de biocarburant.
  • Projectes d'implantació o millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils dels residus municipals per destinar-los a preparació per a la reutilització o reciclatge.
 • Línia 2: Projectes fets pels productors de residus municipals i assimilable
  • Projectes de nova implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic.
  • Projectes d'implantació, ampliació o millora de la separació i reciclatge en origen de bioresidus mitjançant el seu compostatge.
  • Projectes d'implantació o millora de la recollida separada d'oli de cuina usat generat, per destinar a valorització, especialment per a l'obtenció de biocarburant.
  • Projectes d'implantació o millora de la recollida separada de la fracció de residus tèxtils assimilables als residus municipals per destinar-los a preparació per a la reutilització o reciclatge.

Beneficiarios de la ayuda

 • Els ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l'autocompostatge
 • Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos, a partir d'ara “productors de residus municipals i assimilables”.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació.
 • Bases:  RESOLUCIÓ ACC/2083/2021, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals (DOGC Núm. 8452 - 7.7.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.