ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

Objeto del programa

Suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

  • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
  • Subvencions a projectes que incorporin a centres productius existents llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat o deslocalització, acordat en el marc del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre empresa i representants socials.
  • Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que hagin comunicat aquesta situació al Departament d'Empresa i Treball mitjançant la presentació del formulari habilitat.
  • Subvencions a la realització d'anàlisis d'oportunitats empresarials per tal d'aconseguir aliances estratègiques, fusions i adquisicions entre empreses del sector industrial. Aquestes anàlisis hauran de contemplar l'anàlisi de mercat, producte i/o territori, l'anàlisi econòmica, financera, fiscal i jurídica de l'operació, així com els documents de tancament de les operacions en el cas que es produeixin.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses que desenvolupin algun dels projectes descrits. Hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

El projecte (industrial o de serveis a la producció) haurà de ser d'algun dels següents CCAE-2009 (Classificació catalana d'activitats econòmiques):


Empreses industrials
10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d'altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Empreses de serveis a la producció
35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.
37 Recollida i tractament d'aigües residuals.
38 Tractament i eliminació de residus.
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Plazo de solicitud

31 d'octubre de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (DOGC Núm. 8505 - 20.9.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2702/2021, d'1 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. (DOGC Núm. 8500 - 13.9.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.