ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Projectes de reindustrialització, de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Objeto del programa

Suport a projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

  • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
  • Subvencions a projectes d'empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres productius (nous o ja existents) llocs de treball afectats per situacions de tancament d'empreses, reducció d'activitat, o deslocalització
  • Subvencions a projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya mitjançant inversions en nous centres productius i contractació de nous llocs de treball o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat. 
  • Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  • Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.

    Per centres productius s'entén tots aquells que desenvolupin projectes industrials o de serveis a la producció que tinguin com a CCAE qualsevol de les que es detallen a l'Annex 2 d'aquestes bases.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses que desenvolupin algun dels projectes descrits. Hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

El projecte (industrial o de serveis a la producció) haurà de ser d'algun dels següents CCAE-2009 (Classificació catalana d'activitats econòmiques):


Empreses industrials
10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d'altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Empreses de serveis a la producció
35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.
37 Recollida i tractament d'aigües residuals.
38 Tractament i eliminació de residus.
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport
62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Plazo de solicitud

23 de maig de 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1036/2022, d'11 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció (DOGC Núm. 8648 - 14.4.2022
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/965/2022, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció. (DOGC Núm. 8645 - 11.4.2022)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.