ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Objeto del programa

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives: Finançar els els serveis d'un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, destinats a idear noves iniciatives disruptives mitjançant la incorporació, a l'empresa, de noves metodologies de transformació empresarial que puguin ser assimilades i que, més endavant, les pugui repetir de forma autònoma.
 • Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives: Evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa disruptiva, fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa. Addicionalment a l'acompanyament d'un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, es podran subvencionar els serveis Anàlisi de tecnologies exponencials; Estudis de mercat; Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius; Estudis de patentabilitat; Cerca i selecció d'empreses emergents (start-up); ...
 • Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació d'iniciatives disruptives en el mercat: Actuacions de validació amb el mercat del producte o servei d'una empresa emergent tecnològica (start-up), a través de la col·laboració, com a mínim, amb una empresa.
Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013). 

Beneficiarios de la ayuda

 • Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives: Les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
 • Línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives disruptives: Les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
 • Línia 3. Les empreses emergents tecnològiques (start-up), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.

Plazo de solicitud

5 de novembre de 2021.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2891/2021, de 23 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (DOGC Núm. 8513 - 30.9.2021
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2766/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives. (DOGC Núm. 8502 - 15.9.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.