ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Objeto del programa

S'entén per nova oportunitat de negoci l'inici d'una activitat no habitual per a l'empresa o la potenciació d'una activitat ja existent que puguin constituir en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d'altres, l'adquisició d'una nova base tecnològica, la creació d'una nova gamma de productes de major valor afegit, l'accés a mercats d'altres sectors d'activitat no previstos fins al moment i/o la servitització dels seus productes.

Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l'activitat econòmica habitual de l'empresa.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya

Descripción

Es considera subvencionable la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l'empresa en el seu pla estratègic.
Els proveïdors als que es poden contractar els serveis hauran d'estar acreditats per ACCIÓ, en el moment de fer la sol·licitud, en virtut de les corresponents Resolucions per a l'acreditació d'assessors en l'àrea d'expertesa d'estratègia.

Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Plazo de solicitud

22 de novembre de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3101/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (DOGC Núm. 8526 - 20.10.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2962/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci. (DOGC Núm. 8517 - 6.10.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.