Departament d'Empresa i Treball

Gencat - Programa Emprèn Cat

Objeto del programa

Els objectius són:

  • Fomentar l'activitat emprenedora i la cultura empresarial.
  • Estendre l'efecte de concentració emprenedora de Barcelona al territori, i ajudar a néixer i fer créixer empreses -de qualsevol sector- arreu del país.
  • Integrar i alinear actors públics i privats per incrementar la competitivitat de l'ecosistema emprenedor.
  • Promoure la innovació en l'ecosistema emprenedor.
Es consideraran actuacions subvencionables les que preveuen cadascuna de les línies següents.
  • Acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor.
  • Actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els ajuntaments, els consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents, les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
  • Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.
Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions formaran part de la Xarxa Emprèn.

Plazo de solicitud

Des del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins el desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1015/2022, de 6 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria 2022 de subvencions per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat (DOGC Núm. 8646 - 12.4.2022)  
  • Bases: ORDRE EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat. (DOGC Núm. 8554 - 30.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.