Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Programa de Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

Objeto del programa

Qualificar a través del contracte de formació i aprenentatge a persones joves, entre 16 i 29 anys, sense qualificació professional.

Les actuacions que es subvencionen per donar compliment a l'objecte del programa són:

  • Actuació d'orientació i l'acompanyament a les persones participants del programa i a les entitats contractants.
  • Actuació de formació, que inclou la formació d'introducció a l'ofici prèvia a la contractació, així com la Formació professionalitzadora vinculada principalment a Certificat de professionalitat que es donarà en la fase de contractació.
  • Actuació de contractació laboral mitjançant el contracte per a la formació i aprenentatge de les persones participants.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
  • Entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya vinculades a l'atenció als col·lectius amb especials vulnerabilitats.
  • Organitzacions sindicals i patronals així com aquelles que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes dels diferents sectors a partir de convenis d'adhesió (gremis).
  • Els centres i les entitats de formació acreditats per impartir la formació vinculada als certificats de professionalitat, d'acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació professional per a l'ocupació i la dels certificats de professionalitat. així com les empreses definides en dret mercantil, que disposin d'autorització o acreditació per impartir formació vinculada als certificats de professionalitat i/o formació per l'ocupació, d'acord amb la normativa reguladora del subsistema de formació per l'ocupació i dels certificats de professionalitat.

Plazo de solicitud

1 mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la Convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3310/2023, de 18 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 en relació amb les actuacions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (DOGC Núm. 9012 - 3.10.2023)   
  • Bases: ORDRE EMT/220/2021, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). (DOGC Núm. 8551 - 25.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.