Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals

Objeto del programa

La transformació i la modernització de les infraestructures dels equipaments escènics i musicals ubicats a Catalunya i fer sostenible la seva gestió. Modalitats: 

a) Equipaments de titularitat i gestió pública o privada amb una programació professional estable en arts escèniques i música.
b) Equipaments de titularitat pública o privada i de gestió privada amb una programació professional estable d'arts escèniques.
c) Equipaments de titularitat i gestió privada amb una programació professional estable de música en viu de caràcter professional. En queden excloses les discoteques i sales de ball.
d) Altres espais, tant públics com privats, amb una programació professional o no professional: espais d'assaig, centres de creació i producció i equipaments amb una programació no professional que duguin a terme la totalitat o la major part de la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

Beneficiarios de la ayuda

  • Modalitat a: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals.  
  • Modalitats b i c: les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre. 
  • Modalitat d: els ens locals i les entitats de dret públic o privat adscrites o dependents dels ens locals, les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense finalitat de lucre. 

Descripción

L'import de les subvencions és, com a màxim, del 80% de la despesa subvencionable de les actuacions, amb un màxim de 200.000,00 euros. L'import mínim que es pot sol·licitar és de 4.000,00 euros. 

Plazo de solicitud

De l'11 de gener al 14 de febrer del 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/3838/2021, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE (DOGC Núm. 8574 - 30.12.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/3785/2021, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques de les subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE. (DOGC Núm. 8571 - 27.12.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.