Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) / Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000)

Objeto del programa

Actuacions en edificis complets existents a Catalunya, amb un o diversos dels usos següents:

 • Edificis d'habitatge unifamiliar
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge
 • Edificis amb qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l'article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).
Les actuacions subvencionables són les tipologies a) millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica i b) millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària per a tots els usos d'edificis complerts existents

Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic a Catalunya de l'article 14 del Reial decret 691/2021.

Les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut hauran d'aconseguir i justificar una reducció del consum d'energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida

Addicionalment, les actuacions objecte d'ajut han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any) pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Beneficiarios de la ayuda

 • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.
 • Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials amb ús d'habitatge. 
 • Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d'edificis, reuneixin els requisits que estableix l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per escometre les obres de rehabilitació objecte de l'actuació a incloure en el Programa.
 • Les empreses de serveis energètics (ESE) o els proveïdors de serveis energètics 
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualsevol administració pública
 •  Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia
 • Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat

Plazo de solicitud

31 de desembre de 2023 (o  quan s'esgoti el pressupost disponible)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (DOGC Núm. 8610 - 21.2.2022
 • Bases: Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas. (BOE núm. 185, de 4 de agosto de 2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.