Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari

Objeto del programa

Ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència: Inversions en projectes que contemplin l’adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris inclosos en el llistat que publiquin les CA a les convocatòries. 


Beneficiarios de la ayuda

Els beneficiaris podran ser els següents: 

 • Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes sempre que tinguin consideració de PIMES; 
 • Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent, que integri un mínim de 5 titulars d’explotació sempre que tinguin consideració de PIMES.  
 • Consorcis o una altra forma de col·laboració público-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i vagin en benefici d’explotacions ramaderes concretes que tinguin consideració de PIMES i que els seus titulars hagin donat consentiment per a sol·licitar l’ajut; 
 • Centres gestors de fems sempre que tinguin consideració de PIMES. 

Descripción

La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada; que com a màxim és de 300.000 euros. 
La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és del 40% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

 • Inversions col·lectives.
 • Consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que els projectes d'inversió es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions concretes que tingui la consideració de pimes, els titulars de les quals han d'haver donat el seu consentiment perquè aquestes ens sol·licitin l'ajut.
 • Persones beneficiàries que tinguin la condició de persones joves agricultores.

Plazo de solicitud

2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/1172/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a l'agricultura de precisió i tecnologies 4.0 en el sector agrari dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (DOGC Núm. 8656 - 28.4.2022
 • Bases: Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021
  • ORDRE ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGC Núm. 8648 - 14.4.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.