Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes

Objeto del programa

Ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència: Les inversions subvencionables són les següents: 

 • Actuació 1- Millora de l’eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes; 
 • Actuació 2- Millora de la gestió i aprofitament dels fems 

Beneficiarios de la ayuda

Els beneficiaris podran ser els següents: 

 • Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’explotacions ramaderes sempre que tinguin consideració de PIMES; 
 • Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent, que integri un mínim de 5 titulars d’explotació sempre que tinguin consideració de PIMES.  
 • Consorcis o una altra forma de col·laboració público-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i vagin en benefici d’explotacions ramaderes concretes que tinguin consideració de PIMES i que els seus titulars hagin donat consentiment per a sol·licitar l’ajut; 
 • Centres gestors de fems sempre que tinguin consideració de PIMES. 

Descripción

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és d'un 50% del cost elegible, excepte pels titulars d'explotacions que defineix l'article 8.2 del Reial decret 948/2021, que tenen una intensitat màxima del 25% del cost elegible. Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents:

 • Inversions col·lectives.
 • Beneficiaris consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de pimes, els titulars de les quals hauran hagut de donar el seu consentiment per tal que aquestes entitats sol·licitin l'ajut.
 • Beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors o agricultores.

Plazo de solicitud

2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

 • Convocatòria: Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/1171/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (DOGC Núm. 8656 - 28.4.2022
 • Bases: Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021
  • ORDRE ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGC Núm. 8648 - 14.4.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.