Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola)

Objeto del programa

Ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència: Les inversions subvencionables són les següents: 

  • Actuació 1- Millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars de les explotacions agrícoles i ramaderes 
  • Actuació 2- Valorització energètica de fems i de biomassa agrícola 

Beneficiarios de la ayuda

Els beneficiaris podran ser els següents: 

  • Persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, que siguin titulars d’una explotació agrícola o ramadera; 
  • Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda per l’autoritat competent, que integri un mínim de 5 titulars d’explotació.  
  • Consorcis o una altra forma de col·laboració público-privada, sempre que les actuacions es destinin a un ús en comú i vagin en benefici d’explotacions agrícoles i ramaderes concretes i que els seus titulars hagin donat consentiment per a sol·licitar l’ajut. 

Descripción

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és amb caràcter general del 30% i del 45% del cost elegible, per les actuacions 1 i 2 que estableix l'article 19.1 respectivament. Aquests límits s'incrementen en 20 punts percentuals en el cas d'inversions situades en zones assistides recollides en la Decisió de la Comissió C(2016) 7024 amb els límits que estableix l'article 41.9 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, o en cas de petites empreses, i en 10 punts percentuals en cas de mitjanes empreses definides en l'annex I de l'esmentat reglament, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 21 del Reial decret 948/2021.

Plazo de solicitud

2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/1170/2022, de 21 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a les inversions en eficiència energètica i energies renovables (biogàs i biomassa agrícola) dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a l'any 2022 (DOGC Núm. 8656 - 28.4.2022
  • Bases: Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021
    • ORDRE ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGC Núm. 8648 - 14.4.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.