Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pla d’impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l’agricultura i la ramaderia - Ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles

Objeto del programa

Ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència: Les inversions subvencionables són les següents: 

  • Actuació 1- Transformació integral 
  • Actuació 2- Modernització  

Beneficiarios de la ayuda

Els beneficiaris podran ser els següents: 

  • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, productores d’hortalisses o flor tallada o planta ornamental en hivernacle, que siguin titulars d’una explotació agrícola; 
  • Quan es tracti d’inversions col·lectives, agrupacions de persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada o pública, o sense personalitat pròpia, que integrin un mínim de 5 titulars d’explotació i qualsevol organització de productors de fruites i hortalisses, cooperativa o societat agrària de transformació reconeguda per l’autoritat competent i que els seus membres siguin titulars d’una explotació agrària de producció d’hortalisses o flor tallada o planta ornamental en hivernacle.  

Descripción

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut serà del 40% i del 65% del cost elegible per a les actuacions de tipus productiu i no productiu, respectivament. Aquests límits s'incrementaran amb un 20% addicional en el cas d'inversions col·lectives o beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors, d'acord amb l'article 15 del Reial decret 948/2021.

Plazo de solicitud

2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria:RESOLUCIÓ ACC/1169/2022, de 19 d'abril, per la qual es convoquen ajuts a la transformació integral i modernització d'hivernacles dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència corresponents a 2022 (DOGC Núm. 8656 - 28.4.2022
  • Bases: Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021
    • ORDRE ACC/65/2022, d'11 d'abril, per la qual es complementen les bases reguladores aprovades mitjançant el Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts estatals destinats a l'execució de projectes d'inversió dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (DOGC Núm. 8648 - 14.4.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.