ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental

Objeto del programa

Subvencions a projectes d'R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia actualment disponible presentats de les formes següents:

  • Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador de tecnologia amb acreditació TECNIO. En el cas de participació de diversos desenvolupadors de tecnologia, aquests han de ser autònoms entre ells i no estar vinculats.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les empreses (societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
  • Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO, que apareixen a la pàgina web d'ACCIÓ i que participen en els projectes cooperant amb l'empresa o les empreses tal i com s'estableix a la base 4.
En el projecte hi podran participar un o més socis internacionals que tinguin establiment operatiu, com a mínim, a un dels territoris que s'estableixen a l'annex 3 d'aquestes bases i que executin tasques tècniques en el mateix, tot i que aquests socis en cap cas es consideraran beneficiaris d'ajut.
  • Països : Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica, Israel, Brasil, Índia, Singapur, Japó, Corea del Sud i Austràlia.
  • Alguns territoris de països com: províncies d'Alberta i Quebec (Canadà), Estats de Califòrnia, Nova York, Massachusetts (Estats Units) i les municipalitats amb categoria provincial de Pequín i Shanghai, i la regió administrativa especial de Hong Kong (Xina).

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1351/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental. (DOGC Núm. 8665 - 11.5.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.