Autoritat Catalana de la Competència (ACCO)

Finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses

Objeto del programa

Sbvencions per a les empreses que adoptin i implantin en la seva organització un programa de compliance en matèria de competència. També és objecte de subvenció l'adopció i implantació de subprogrames específics de competència que s'insereixin en programes de compliance ja establerts a les empreses, relacionats amb altres àmbits materials de l'ordenament jurídic.”

Augmentar i difondre la cultura de la competència en l'àmbit empresarial, subvencionant el disseny i l'establiment d'aquests programes de compliance, que ajuden les empreses a complir les normes de competència i, en darrera instància, afavoreixen el funcionament competitiu dels mercats.

Fomentar la incorporació de la variable competència en els programes de compliment normatiu de les empreses, per tal d'assolir una competència efectiva entre les empreses per al bon funcionament dels mercats.

Per tal que un programa de compliance en matèria de competència pugui ser subvencionable cal que contingui, com a mínim, els criteris i continguts que es descriuen en aquesta base

 • Criteri A: Integrar el compliment de la normativa de defensa de la competència en la cultura corporativa de l'empresa
 • Criteri B: Responsable del disseny i del control del programa de compliance
 • Criteri C: Mapa de riscos i matriu de controls
 • Criteri D: Formació i sensibilització
 • Criteri E: Canal de denúncies
 • Criteri F: Mesures disciplinàries i incentivadores
 • Criteri G: Monitoratge, actualització i millora contínua

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses privades que tinguin el domicili social o una delegació o oficina al territori de Catalunya, amb independència de la seva forma jurídica.

Tenen la consideració de PIME  les empreses que tenen menys de 250 treballadors, un volum de negocis anual no superior als 50 milions d'euros i un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

Descripción

Les subvencions que es concedeixin segons aquestes bases no poden superar el 70 % del pressupost total del programa de compliance presentat (IVA no inclòs), ni la quantitat màxima de subvenció que es fixi en cada convocatòria.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionable, exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, és del 50 % del cost de l'activitat.

Són conceptes subvencionables:

 • la confecció de tots els documents (protocols, manuals, guies i altres materials) integrants del programa de compliance, sempre que s'encarreguin a una empresa externa especialitzada;
 • la realització dels cursos de formació previstos en el programa de compliment, mitjançant la contractació d'una empresa o d'un professional extern,
 • l'establiment del canal de denúncies quan s'encarregui a tercers.

Plazo de solicitud

18 d'octubre de 2023.

Más información

 • Convovatòria: RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses (DOGC Núm. 9002 - 18.9.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses. (DOGC Núm. 8667 - 13.5.2022
  • RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2023, de modificació de la Resolució de 28 d'abril de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliment normatiu (compliance) en matèria de competència de les empreses. (DOGC Núm. 8936 - 14.6.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.