Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus

Objeto del programa

Foment de l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers.

Poden ser objecte de les subvencions els projectes següents:

 • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus d'origen industrial. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus d'origen industrial generats per tercers i que tinguin per objecte:
  • A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització del gestor peticionari de la subvenció.
  • A2. La valorització material dels residus generats pel peticionari per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l'economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  • A3. La modificació o introducció de nous processos o tecnologies per millorar l'eficiència del procés de valorització dels residus que ja està tractant en el peticionari, millorant la quantitat de material que es recupera en el procés.
  • A4. La implantació de nous processos o tecnologies no implantades a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que no s'estiguin recuperant dins el territori català en gestors existents.
 • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció i del reciclatge dels residus tractats i generats en plantes de tractament de residus de tercers.
  • B1. Projectes d'R+D per a la prevenció dels residus generats pel peticionari i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari.
  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius de reciclatge que es duguin a terme en el centre productiu del peticionari i que permetin reduir-ne els seus residus.
  • B3. Projectes d'R+D de disseny de prototips i implantació de projectes pilot o assajos experimentals per a nous processos productius no implantats a Catalunya i que permetin tractar residus o materials que fins al moment no s'estiguin recuperant dins el territori català, en gestors existents.
  • B4. Projectes d'R+D de disseny i desenvolupament de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per al foment de noves tecnologies per a la millora dels processos productius o auxiliars de reciclatge. Aquests projectes han de ser demanats per una o més empreses de gestió de residus que generen el residu objecte d'estudi, en col·laboració amb una empresa tecnològica, i han de ser validats per una associació empresarial per garantir que efectivament són una necessitat sectorial i comporten beneficis replicables.
  • B5. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres per residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés. Aquests projectes, caldrà que els demani la planta de gestió del residu, com a subministrador, en col·laboració amb una indústria consumidora del material, com a receptora del material reciclat.
 • Classe C. Accions sectorials de formació i de serveis de consultoria per a associacions empresarials relacionades amb la gestió de residus de tercers. S'inclouen en aquesta classe els projectes que tenen per objecte millorar la capacitat i competitivitat del sector de la gestió de residus. Entre d'altres, fomentant la tecnificació, la capacitació i la formació del sector. Aquests projectes han de ser sol·licitats per les associacions empresarials, i cal que estiguin avalats per un mínim de tres empreses que puguin ser beneficiàries directes o indirectes de l'estudi o acció.

Beneficiarios de la ayuda

Els beneficiaris han de tenir, almenys, un establiment operatiu ubicat a Catalunya; les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya: el projecte subvencionat reverteixi en l'establiment del beneficiari o en l'àmbit territorial de Catalunya:

 • Projectes de classe A o B:  Empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups. Per a projectes de tipus B4, empreses gestores privades de residus a nivell individual o en grups, en col·laboració amb les empreses tecnològiques. Per projectes de tipus B5, empreses gestores de residus a nivell individual o en grups en col·laboració amb empreses consumidores.
 • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser una associació empresarial que tingui entre els seus associats empreses relacionades amb la gestió de residus de tercers que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada, amb personalitat jurídica pròpia i exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

Un mes des de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/2855/2022, de 21 de setembre, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers (DOGC Núm. 8761 - 28.9.2022
 • Bases: RESOLUCIÓ ACC/1829/2022, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers. (DOGC Núm. 8689 - 15.6.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.