Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics (línies 12.1.a i 12.1.b)

Objeto del programa

Reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica

Poden ser objecte de les subvencions les actuacions següents:

  • Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.
  • Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.
Les actuacions s’han de realitzar dins de l’àmbit d’actuació conegut com a “zona blanca” i en el territori de Catalunya

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat

Descripción

Els ajuts no podran superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables.

Plazo de solicitud

20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ PRE/1842/2023, de 26 de maig, per la qual s'obre una segona convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat en polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, per les línies d'actuació 12.1.a i 12.1.b.i del Reial decret 988/2021, de 16 de novembre (DOGC Núm. 8927 - 31.5.2023)  
  • Bases: 
    • ORDRE VPD/182/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. (DOGC Núm. 8717 - 26.7.2022
    • Real Decreto 988/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2021)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.