Procer, Assessoria Fiscal i Comptable, S.L.

         

Som un grup professional especialitzat en la prestació de serveis de consultoria i assessoria financera-fiscal, laboral i qualitat a empresaris, empreses, entitats sense ànim de lucre o de règim d'atribució de rendes, en totes i cadascuna de les fases de l'organització: constitució, creixement-internacionalització i venda-traspàs o dissolució-cessament d'activitat.

L'aplicació de criteris propis de l'auditoria és el factor diferencial del nostre grup que garanteix un alt grau de qualitat de servei en comparació amb altres empreses o despatxos de consultoria.

Amb més de 30 anys d'història, la nostra capacitat d'innovació i adaptació als canvis de tota mena que han esdevingut ens ha permès evolucionar al costat dels nostres clients i donar resposta a les seves noves demandes.


Somos un grupo profesional especializado en la prestación de servicios de consultoría y asesoría financiero-fiscal, laboral y calidad a empresarios, empresas, entidades sin ánimo de lucro o de régimen de atribución de rentas, en todas y cada una de las fases de la organización: constitución, crecimiento-internacionalización y venta-traspaso o disolución-cese de actividad.

La aplicación de criterios propios de la auditoría es el factor diferencial de nuestro grupo que garantiza un alto grado de calidad de servicio en comparación con otras empresas o despachos de consultoría.

Con más de 30 años de historia, nuestra capacidad de innovación y adaptación a los cambios de todo tipo que han acontecido nos ha permitido evolucionar al lado de nuestros clientes y dar respuesta a sus nuevas demandas.

Serveis - Servicios

Consultoria financera-fiscal -  Consultoría financiera-fiscal

Consultoria en qualitat - Consultoría en calidad


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.