TOTAL RISK

       


Experts consultors, formadors i auditors en Sistemes de Gestió i Marc Regulatori, especialitzats en aportar solucions pràctiques i senzilles per donar compliment als grans reptes i requisits del mercat actual. Amb una àmplia trajectòria al sector de la consultoria, fomentem les relacions com argument de venda.

Col·laborem estretament amb entitats de certificació, empreses de formació i despatxos professionals amb la finalitat de donar un servei transversal a les organitzacions que requereixen d’assessorament en consultoria empresarial.

Des del 1998 donem solucions efectives en l'àmbit de marc legal i regulatori a organitzacions de tota mena i sector. El nostre avantatge competitiu és la capacitat de detectar les necessitats dels clients i ajustar l'esforç als recursos per a l'èxit mitjançant l'eficàcia i sobretot l'eficiència.


Expertos consultores, formadores y auditores en Sistemas de Gestión y Marco Regulatorio, especializados en aportar soluciones prácticas y sencillas para dar cumplimiento a los grandes retos y requisitos del mercado actual. Con una amplia trayectoria en el sector de la consultoría, fomentamos las relaciones como argumento de venta.

Colaboramos estrechamente con entidades de certificación, empresas de formación y despachos profesionales con la finalidad de dar un servicio transversal a las organizaciones que requieren de asesoramiento en consultoría empresarial

Desde 1998 damos soluciones efectivas en el ámbito de marco legal y regulatorio a organizaciones de todo tipo y sector. Nuestra ventaja competitiva es la capacidad de detectar las necesidades del clientes y ajustar el esfuerzo a los recursos para el éxito mediante la eficacia y sobre todo la eficiencia.

Serveis - Servicios

  • Assessorament en qualitat, medi ambient i seguretat - Asesoramiento en Calidad, Medio ambiente y Seguridad
  • Implantació, manteniment, formació i auditories de sistemes de gestió ISO, TISAX, ENS, VDA, IATF, APPCC, BRC, IFS, FDA… - Implantación, mantenimiento, formación y auditorías de Sistemas de Gestión ISO, TISAX, VDA, IATF, APPCC, BRC, IFS, FDA…
  • Assessorament en processos de licitació - Asesoramiento en procesos de licitación
  • Compliment del marc legal en Protecció de Dades Personals - Cumplimiento del marco legal en Protección de Datos de Carácter Personal
  • Assessorament en regulatori de producte - Asesoramiento en regulatorio de producto
  • Compliance
  • Responsabilitat social: Plans d'igualtat/ Protocols antisoborn i abús - Responsabilidad social – Planes de igualdad/ Protocolos de anti soborno y abuso
  • Total Risk Management

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.