Ubach Munné

         


Ubach Munné es una consultora de desenvolupament de negoci per empreses amb més de 30 anys d’experiència en el sector.

Les nostres àrees de treball:
 • CONSULTORIA especialitzada en finançament públic nacional i internacional pel desenvolupament de projectes de R+D+i, d’inversió industrial i/o de creixement empresarial.
Som un partner estratègic per definir un pla de finançament públic adequat a les característiques i tempos de l'empresa.
 • TAX&LAW: assessorament fiscal, mercantil i laboral.
Som un partner estratègic per a la planificació i la gestió fiscal.
 • OUTSOURCING de serveis financer, comptable i administratiu.
Els nostres serveis d'outsourcing financer, comptable i administratiu, permeten a les empreses accedir a personal expert altament qualificat, protocols de treball validats pel mercat, màxima automatització, grans estalvis en costos, etc
.


Ubach Munné es una consultora de desarrollo de negocio para empresas con más de 30 años de experiencia en el sector.

Nuestras Áreas de trabajo:
 • CONSULTORÍA especializada en financiación pública nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de I+D+it, de inversión industrial y/o de crecimiento empresarial.
Somos un partner estratégico para definir un plan de financiación pública adecuado a las características y tempos de la empresa.
 • TAX&LAW: asesoramiento fiscal, mercantil y laboral.
Somos un partner estratégico para la planificación y la gestión fiscal.
 • OUTSOURCING de servicios financiero, contable y administrativo.
Nuestros servicios de outsourcing financiero, contable y administrativo permiten a las empresas acceder a personal experto altamente cualificado, protocolos de trabajo validados por el mercado, máxima automatización, grandes ahorros en costes, etc
.

Serveis - Servicios

Finançament públic - Financiación pública 

Tax&Law

Outsourcing
Vallès Empresa és una iniciativa privada amb l’objectiu que empresaris, directius i professionals del Vallès i comarques veïnes millorin les seves aptituds per afrontar, amb majors garanties d'èxit, els reptes de caire econòmic, financer, organitzatiu, tecnològic, mediambiental o social propis del segle XXI, i contribuir a la consolidació i creixement dels negocis de les persones que l’integren.

Vallès Empresa vol...

 • Crear espais de compartició d’informació, experiències i debat a l’entorn del món empresarial, donant suport a conferències, jornades, cursos de formació o qualsevol altre iniciativa orientada a resoldre problemes o satisfer noves necessitats, que siguin promogudes per les entitats i les persones associades Esdevenir un punt d’encontre que permeti el creixement de la xarxa de contactes professionals dins d’un clima de confiança.

 • Fomentar la cooperació entre els membres de l’entitat i entre aquests i d’altres externs, mitjançant la generació d’entorns de confiança afavoridors, que permetin impulsar nous projectes de valor afegit al nostre territori d’influència.

I per això fa conferències, jornades, trobades, cursos, tallers, seminaris... per millorar la capacitació dels empresaris, directius i professionals, així com dinars, sopars o qualsevol altre activitat relacional que contribueixi a engrandir la xarxa de contactes dels assistents a les mateixes.


Vallès Empresa es una iniciativa privada con el objetivo de que empresarios, directivos y profesionales del Vallès y comarcas vecinas mejoren sus aptitudes para afrontar, con mayores garantías de éxito, los retos de carácter económico, financiero, organizativo, tecnológico, medioambiental o social propios del siglo XXI, y contribuir a la consolidación y crecimiento de los negocios de las personas que lo integran.

Vallès Empresa quiere ...

 • Crear espacios de compartición de información, experiencias y debate en torno al mundo empresarial, apoyando conferencias, jornadas, cursos de formación o cualquier otra iniciativa orientada a resolver problemas o satisfacer nuevas necesidades, que sean promovidas por las entidades y las personas asociadas Ser un punto de encuentro que permita el crecimiento de la red de contactos profesionales dentro de un clima de confianza.
 • Fomentar la cooperación entre los miembros de la entidad y entre estos y otros externos, mediante la generación de entornos de confianza favorecedores, que permitan impulsar nuevos proyectos de valor añadido a nuestro territorio de influencia.

Y por eso hace conferencias, jornadas, encuentros, cursos, talleres, seminarios ... para mejorar la capacitación de los empresarios, directivos y profesionales, así como comidas, cenas o cualquier otra actividad relacional que contribuya a agrandar la red de contactos de los asistentes a las mismas.


Serveis - Servicios

Formació empresarial  -  Formación empresarial

Organització d’actes  -  Organización de eventos


Vallès Empresa és una iniciativa privada amb l’objectiu que empresaris, directius i professionals del Vallès i comarques veïnes millorin les seves aptituds per afrontar, amb majors garanties d'èxit, els reptes de caire econòmic, financer, organitzatiu, tecnològic, mediambiental o social propis del segle XXI, i contribuir a la consolidació i creixement dels negocis de les persones que l’integren.

Vallès Empresa vol...

 • Crear espais de compartició d’informació, experiències i debat a l’entorn del món empresarial, donant suport a conferències, jornades, cursos de formació o qualsevol altre iniciativa orientada a resoldre problemes o satisfer noves necessitats, que siguin promogudes per les entitats i les persones associades Esdevenir un punt d’encontre que permeti el creixement de la xarxa de contactes professionals dins d’un clima de confiança.

 • Fomentar la cooperació entre els membres de l’entitat i entre aquests i d’altres externs, mitjançant la generació d’entorns de confiança afavoridors, que permetin impulsar nous projectes de valor afegit al nostre territori d’influència.

I per això fa conferències, jornades, trobades, cursos, tallers, seminaris... per millorar la capacitació dels empresaris, directius i professionals, així com dinars, sopars o qualsevol altre activitat relacional que contribueixi a engrandir la xarxa de contactes dels assistents a les mateixes.


Vallès Empresa es una iniciativa privada con el objetivo de que empresarios, directivos y profesionales del Vallès y comarcas vecinas mejoren sus aptitudes para afrontar, con mayores garantías de éxito, los retos de carácter económico, financiero, organizativo, tecnológico, medioambiental o social propios del siglo XXI, y contribuir a la consolidación y crecimiento de los negocios de las personas que lo integran.

Vallès Empresa quiere ...

 • Crear espacios de compartición de información, experiencias y debate en torno al mundo empresarial, apoyando conferencias, jornadas, cursos de formación o cualquier otra iniciativa orientada a resolver problemas o satisfacer nuevas necesidades, que sean promovidas por las entidades y las personas asociadas Ser un punto de encuentro que permita el crecimiento de la red de contactos profesionales dentro de un clima de confianza.
 • Fomentar la cooperación entre los miembros de la entidad y entre estos y otros externos, mediante la generación de entornos de confianza favorecedores, que permitan impulsar nuevos proyectos de valor añadido a nuestro territorio de influencia.

Y por eso hace conferencias, jornadas, encuentros, cursos, talleres, seminarios ... para mejorar la capacitación de los empresarios, directivos y profesionales, así como comidas, cenas o cualquier otra actividad relacional que contribuya a agrandar la red de contactos de los asistentes a las mismas.


Serveis - Servicios

Formació empresarial  -  Formación empresarial

Organització d’actes  -  Organización de eventos


Assessoria tecnològica - Asesoría tecnológica 

Acompanyament en processos de transformació digital - Acompañamiento en procesos de transformación digital

Recerca de proveïdors - Búsqueda proveedores 

Assessoria tecnològica - Asesoría tecnológica 

Acompanyament en processos de transformació digital - Acompañamiento en procesos de transformación digital

Recerca de proveïdors - Búsqueda proveedores 

Assessoria tecnològica - Asesoría tecnológica 

Acompanyament en processos de transformació digital - Acompañamiento en procesos de transformación digital

Recerca de proveïdors - Búsqueda proveedores 

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.