La Diputació de Barcelona ha atorgat les subvencions a les Llars d’Infants privades del curs 2019-20. El termini de justificació finalitza el 15 d’octubre.

9 de septiembre de 2021 Noticias

La Diputació de Barcelona ha publicat al BOPB del dilluns 2 d’agost l’ANUNCI de l’aprovació de la resolució de la convocatòria núm. 202120215120012393 per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2019-2020 que, entre d'altres, publica la relació d’entitats de la demarcació de Barcelona a les que s'ha concedit subvencions i l’import de les mateixes.

Pel que fa al termini i forma de la justificació el beneficiaris han de saber...

  • El termini per a la justificació de les subvencions serà del 16 d’agost al 15 d’octubre de 2021.
  • Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona exclusivament a l’apartat subvencions - educació i d’acord amb el previst a la Base 6 per a les sol·licituds.
  • Aquestes justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:
    • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
    • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.
    • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.
  • L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2019-2020
Goldwater & Partners (G&P), empresa de la comunitat 30Virtual, es posa al servei dels directors / gerents de les llars d’infants privades de la demarcació de Barcelona per elaborar l’informe a presentar. Les escoles interessades poden contactar directament amb la companyia a través dels seus canals habituals (Tel. 932.846.474; info@gwandp.com)

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.