Oferta de treball  /  Oferta de empleo


Entitat / Entidad

Grup professional especialitzat en la prestació de serveis de consultoria i assessoria laboral, financera-fiscal i qualitat a empresaris, empreses, entitats sense ànim de lucre o de règim d'atribució de rendes, en totes i cadascuna de les fases de l'organització: constitució, creixement-internacionalització i venda-traspàs o dissolució-cessament d'activitat.

Grupo profesional especializado en la prestación de servicios de consultoría y asesoría laboral, financiera-fiscal y calidad a empresarios, empresas, entidades sin ánimo de lucro o de régimen de atribución de rentas, en todas y cada una de las fases de la organización: constitución, crecimiento-internacionalización y venta-traspaso o disolución-cese de actividad.


Descripció del lloc de treball / Descripción del puesto de trabajo

Expert/a comptable-fiscal per a assessoria d’empresas

Experto/a contable-fiscal para asesoría de empresas


Funcions:
Registre de factures rebudes i emeses dels clients de l'assessoria
Confecció i presentació d'impostos periòdics
Passi de comptabilitats de tercers

Funciones:
Registro de facturas recibidas y emitidas de los clientes de la asesoría
Confección y presentación de impuestos periódicos
Pase de contabilidades de terceros


Condicions laborals:
Jornada laboral: Jornada completa de dilluns a divendres
Salari: Segons conveni i segons vàlua.

Condiciones laborales:
Jornada laboral: Jornada completa de lunes a viernes
Salario: Según convenio y según valía.


Requisits / Requisitos

Cicle Formatiu Grau Mitjà - Tècnic en Gestió Administrativa
Experiència mínima d’1 any
Coneixement de programes A3, Microsoft Office, Impostos, Facturació
Idiomes: castellà i català

Ciclo Formativo Grado Medio - Técnico en Gestión Administrativa
Experiencia mínima de 1 año
Conocimiento de programas A3, Microsoft Office, Impuestos, Factura
Idiomas: castellano y catalán

Termini de presentació / Plazo de presentación


15/02/2024 


Contactar


Cliqueu aquí per a fer la inscripció a aquesta oferta 

Haga clic aquí para hacer la inscripción a esta oferta

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.