Disposem del portal 30Virtual.net (que exerceix de repositori de continguts: notícies d'actualitat, programes d'ajuts, agenda d'esdeveniments ...), el butlletí 30V_Informa i diversos canals en xarxes socials: linkedin, Facebook & Twitter (en castellà; en català; canal Cerdanyola) gestionats perquè els membres de la xarxa puguin interactuar entre si i, al mateix temps, puguin fer arribar la seva veu (nous projectes, iniciatives, propostes, necessitats) als milers d’usuaris que els segueixen.

  • Portal 30Virtual: Presència passiva
Alta al directori Comunitat 30Virtual
Creació d'una pàgina de l'entitat (presentació + serveis)
Es disposa de seccions diverses: Organització; Finançament;  Màrqueting & comercial; Qualitat;  R+D+i; RRHH, Internacionalització...
  • Portal 30Virtual: Presència activa (continguts de l'entitat)
Edició & publicació (ESP & CAT) de continguts propis
notícies,
esdeveniments (secció agenda),
alertes (ocupació, cooperació, ofertes especials…),
programes, reptes, concursos… (secció ajudes: novetats i/o venciments).
Secció Clipping diari: publicació (previ filtrat) de…
notícies, articles del portal (Blog) de l'entitat,
notícies, articles sobre l'entitat publicats a altres mitjans.
Secció Clipping setmanal: publicació dels continguts dels Clippings de dilluns a divendres.
  • Xarxes socials 30Virtual
Publicació de post (breus) enllaçats amb els continguts del Portal,
Interacció amb les RRSS de l'entitat (recomanar, compartir, comentar…)
Publicació de posts setmanals que faciliten la visualització dels continguts de l'entitat.
Clipping; Agenda; Programes d'ajuts
  • Butlletí setmanal 30Virtual_Informa
Publicació de continguts de l'entitat
notícies,
clipping,
esdeveniments (possible banner),
alertes d’ofertes, programes de l’entitat (possible banner).
Disponemos del portal 30Virtual.net (que ejerce de repositorio de contenidos: noticias de actualidad, programas de ayudas, agenda de eventos...), el boletín 30V_Informa y varios canales en redes sociales: linkedin, Facebook & Twitter (en castellano; en catalán; canal Cerdanyola) gestionados para que los miembros de la red puedan interactuar entre sí y, al mismo tiempo, puedan hacer llegar su voz (nuevos proyectos, iniciativas, propuestas, necesidades) a los miles de usuarios que les siguen.

  • Portal 30Virtual: Presencia pasiva
Alta en el directorio Comunidad 30Virtual
Creación de una página de la entidad (presentación + servicios)
Se dispone de secciones diversas: Organización; Financiación; Marketing & comercial; Calidad; I+D+i; RRHH, Internacionalización...
  • Portal 30Virtual: Presencia activa (contenidos de la entidad)
Edición & publicación (ESP & CAT) de contenidos propios
noticias,
eventos (sección agenda),
alertas (empleo, cooperación, ofertas especiales…),
programas, retos, concursos… (sección ayudas: novedades y/o vencimientos).
Sección Clipping diario: publicación (previo filtrado) de…
noticias, artículos del portal (Blog) de la entidad,
noticias, artículos sobre la entidad publicados en otros medios.
Sección Clipping semanal: publicación de los contenidos de los Clippings de lunes a viernes.
  • Redes sociales 30Virtual
Publicación de post (breves) enlazados con los contenidos del Portal,
Interacción con las RRSS de la entidad (recomendar, compartir, comentar…)
Publicación de posts semanales que faciliten la visualización de los contenidos de la entidad.
Clipping; Agenda; Programas de ayudas
  • Boletín semanal 30Virtual_Informa
Publicación de contenidos de la entidad
noticias,
clipping,
eventos (posible banner),
alertas de ofertas, programas de la entidad (posible banner).© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.