ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)...

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació
  • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analitics”), estudis d'animació o centres de desenvolupament de videojocs. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
  • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
  • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
  • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
  • Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8).
Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:
  • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.000.000,00 euros).
  • Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros).
  • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents. (despesa mínima de 5 milions d'euros i creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes).

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.


Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

15 de setembre de 2022.


Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1435/2022, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (DOGC Núm. 8669 - 17.5.2022
  • Bases:  RESOLUCIÓ EMT/1350/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 8665 - 11.5.2022)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.