ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)...

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analitics”), estudis d'animació o centres de desenvolupament de videojocs. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8).
Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes.
 • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 3.000.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents. (despesa mínima de 10 milions d'euros i creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes).Acció 2.4: Projectes estratègics per a l'economia catalana duts a terme per petites i mitjanes empreses, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l'obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l'activitat d'emplaçaments ja existents. (La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 10.000.000,00 d'euros;  es requereix la creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes). No seran elegibles els projectes de centres logístics o projectes de centres de distribució.
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. (La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000,00 euros). Els projectes elegibles s'han de dur a terme en algun dels municipis inclosos al mapa d'ajuts de finalitat regional (veure annex 2).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana d'infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses. Seran elegibles els projectes d'implantació de nous platós audiovisuals. (La despesa mínima acceptada en actius fixes ha de ser de 20.000.000 euros).

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.


Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

29 de juny de 2023.


Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1481/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 8908 - 4.5.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/733/2023, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a inversions empresarials d'alt impacte (DOGC Núm. 8870 - 8.3.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.