ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

Objeto del programa

Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)...

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25).
 • Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8).
Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:
 • Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.500.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000,00 euros).
 • Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. (La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros).
 • Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. (despesa mínima de 5 milions d'euros i creació neta de com a mínim 30 llocs de treball directes).

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que portin a terme projectes com els que es descriuen a les bases, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.


Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

Plazo de solicitud

22 de juliol de 2021.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/1188/2021, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (DOGC Núm. 8397 - 28.4.2021)  
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/1084/2021, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (DOGC Núm. 8391 - 21.4.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.